PROVES D'INGRÉS I ACCÉS A E. PROFESSIONAL

Per a iniciar els estudis de l’ensenyament professional de Música serà necessari superar una prova d'accés, mitjançant la qual es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals. Descarrega tota l'informació en PDF.

REQUISITS

 • Els ensenyaments professionals de Música es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l'any natural d'inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments.

 • L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà com a excepcional:

 1. Els aspirants amb edats menors de la fixada amb caràcter ordinari, per a iniciar l’ensenyament professional de música, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés, per part de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial.

 2. Els aspirants amb edats superiors a la fixada amb caràcter ordinari, podran sol·licitar davant la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments professionals de música.

DATES D’INSCIPCIÓ I PUBLICACIÓ DE LLISTES

Convocatòria juny:

 • Inscripció: des de les 09.00 hores del 10 de maig fins a les 15.00 hores del 17 de maig de 2021.

 • Realització de la prova: del 14 de juny al 2 de juliol de 2021.


Convocatòria setembre:

 • Inscripció: des de les 09.00 hores de l’1 de juliol fins a les 15.00 hores del 9 de juliol de 2021.

 • Realització de les proves: del 2 al 10 de setembre de 2021.

Totes les normes d'organització i funcionament del centre per a les proves d'ingrés i accés a l’Institut Musical Giner de música per al curs 2021/22, estaran subjectes a la normativa vigent de l'autoritat sanitària competent i s'establiran seguint les pautes i protocols d'actuació que dicte aquesta autoritat.

places vacants

 • CLARINET: 5 Places

 • CONTRABAIX: 5 Places

 • FAGOT: 5 Places

 • FLAUTA TRAVESSERA: 5 Places

 • DOLÇAINA: 10 Places

 • GUITARRA: 5 Places

 • OBOÈ: 5 Places

 • PERCUSSIÓ: 5 Places

 • PIANO: 10 Places

 • SAXÒFON: 5 Places

 • TROMPETA: 5 Places

 • TROMPA: 5 Places

 • VIOLA: 5 Places

 • VIOLÍ: 10 Places

 • VIOLONCEL: 5 Places

ESTRUCTURA DE LA PROVES A 1R EP

(totes les especialitats excepte cant)

Les proves específiques d'accés al primer curs d’ensenyament professional de totes les especialitats instrumentals exceptuant Cant, tindrà la següent estructura:

a) Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals de l’ensenyament elemental de música.

b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric/pràctics del llenguatge musical. El text contindrà les dificultats tècniques que es precisen per a iniciar l’ensenyament professional. Constarà d'un exercici teòric, un exercici de primera vista i un dictat musical.

c) Interpretació d’obres, estudia o fragments triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. El nivell tècnic/instrumental obeirà als continguts terminals de l’ensenyament elemental.

Cadascun d'aquests exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cadascun d'ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

Els tres exercicis es realitzaran el mateix dia.

ESTRUCTURA DE LA PROVES A 1R EP DE CANT

Les proves específiques d'accés al primer curs d’ensenyament professional de Cant, tindrà la següent estructura:

a) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric/pràctics del llenguatge musical. El text contindrà les dificultats tècniques que es precisen per a iniciar l’ensenyament professional. Constarà d'un exercici teòric, un exercici de primera vista i un dictat musical.

b) Interpretació de dues obres, triades lliurement per l'aspirant: una cançó senzilla en valencià o castellà, o en la llengua pròpia si es tracta d'aspirants estrangers, i una obra senzilla anterior al període clàssic, en idioma italià.

Cadascun d'aquests exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cadascun d'ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions. Els dos exercicis es realitzaran el mateix dia.

ESTRUCTURA PROVA A CURSOS DIFERENTS A PRIMER

Veure Article 12 i l'Annex V de l'Ordre 28/2011 (text consolidat amb l'Ordre 49/2015).

ON DIRIGIR-SE?

Amb motiu de la pandèmia COVID-19, tota la tramitació serà telemàtica a través del correu electrònic info@elmicalet.cat

Per a més informació o aclarir qualsevol dubte podran trucar al telèfon de secretaria 96392 07 86.

TAXA D'INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS A E. ELEMENTAL.

Els aspirants no socis hauran de fer un ingrés de 75€ (accés a 1er EP) o 85€ (accés a 2n-6é EP). Per als socis serà gratuït. L'ingrés es realitzarà al següent compte de Caixa Popular:

 • ES39 3159 0066 9416 6342 7423

En ella haurà de figurar el nom de l'aspirant i el curs al qual desitja fer la prova:

 • NOM, COGNOM 1, COGNOM 2 - 1ER .E. ELEM.

Aquesta quantitat es descomptarà íntegrament de la taxa de matrícula del curs 2020/21.


QUINA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR?

Els aspirants hauran de presentar: